• Maturita 2022

    • Maturita 2022

    • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

     • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
     • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
     • 18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.