Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika INFNEP
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Krúžok Apropó K_Apropo
Krúžok Fyziky ML K_Fyz_ML
Krúžok Informatiky TR K_Inf_TR
Krúžok Zsibongó K_Zsibongo
Literárny seminár LIS
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Maďarský literárny seminár MLS
Maďarský literárny seminár MLSNEP
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk 2NJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná konverzácia OKK
Programovanie PRO
Psychosociálny tréning PSV
Ruský jazyk 2RJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SBF
Seminár z fyziky SFY
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z občianskej náuky SON
Seminár z umenia a kultúry SUaK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SLF
Spoločenskovedný seminár SPS
Spoločenskovedný seminár SVSNEP
Správanie SPR
Taliansky jazyk TAJ
Technická výchova TEH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UMK
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo
    Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
    www.gymfilakovo.sk
  • 047/4381925

Fotogaléria