• Maturita 2024

    • Maturita 2024

    • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch 

     • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 13. marec 2024 (streda) – anglický
     • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika
     • 15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024 a 3.-6. septembra 2024. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3.-6. septembra 2024.

      

     Termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určia v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. jednotlivým stredným školám príslušné regionálne úrady školskej správy v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

      

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.