• Novinky

      • Otvorenie školského roka - Tanévnyitó ünnepség

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Prajeme Vám úspešný školský rok 2019/2020! 

        

       Otvorenie školského roka 2019/2019 sa uskutoční nasledovne:

        

       Dňa 2.9.2019 od 8.30 hod. 

       I.A, I.C a Príma v aule školy v podkroví

       Sekunda, Tercia: triednické hodiny v triedach

        

       Od 9.30 hod.

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: triednické hodiny

       II.A - Učebňa matematiky 

       III.A - Aula v podkroví

       III.C - miestnosť Príma 

       IV.A - miestnosť Tercia

       IV.C - miestnosť Sekunda

       Pred začiatkom úvodných triednických hodín sa žiaci môžu zhromaždiť v jedálni školy.

        

        

        

       Kedves Diákok és Szülők!

       Sikeres, izgalmas és tartalmas tanévet kívánunk mindenkinek!

       A 2019/2020 tanév tanévnyitó ünnepségét az alábbi időbeosztás szerint tartjuk: 

        

       2019. szeptember 2-án 8.30 órától

       I.A, I.C és Prímó osztályok a tetőtéri aulában

       Szekunda, Tercia: osztályfőnöki órák az osztályokban 

        

       9.30 órától

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: osztályfőnöki órák

       II.A - matematika terem 

       III.A - tetőtéri aula

       III.C - Príma helység

       IV.A - Tercia helység

       IV.C - Szekunda helység

       A hamarabb érkező diákok az iskola éttermében gyülekezhetnek. 

        

      • Výberové konanie

      • na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

       Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje

       podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       VÝBEROVÉ KONANIE

       na obsadenie miesta:

       riaditeľ / riaditeľka školy:

       • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

       • Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

       • Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo 

        

       Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

       - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických Zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

       - vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy), 

       - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti. 

       Iné predpoklady a požiadavky: 

       - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

       - bezúhonnosť, 

       - zdravotná spôsobilosť, 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - aktívne ovládanie štátneho jazyka, 

       - znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov, 

       - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

       - vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla. 

       Platové podmienky: 

       - platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia): 

       - žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

       - presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,

       - doklady o vzdelaní, 

       - doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

       - profesijný štruktúrovaný životopis, 

       - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

       - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac), 

       - potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac), 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) 

       je potrebné zaslať najneskôr do 9. septembra 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. 

        

       V Banskej Bystrici dňa 19. augusta 2019 

       Ing. Ján Lunter,

       v. r. predseda BBSK 

      • Ocenenie Talentum - Talentum díj 2019

      • Už tradične, v posledný vyučovací deň školského roka, sa našej škole udeľovalo ocenenie Talentum.

       Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili všetci študenti školy. Na začiatku slávnosti László Molnár, riaditeľ Gymnázia Fiľakovo, odovzdal vysvedčenia a knižné poukážky žiakom, ktorí dosiahli v školskom roku 2018/2019 študijný prospech 1,0.

       Následne Juraj Péter, zástupca riaditeľa školy, a Róbert Tomolya, zakladateľ ocenenia Talentum, predstavili históriu a význam tohto ocenenia.

       V školskom roku 2018/2019 získali toto ocenenie s diplomom, plaketou a finančným darom 100 Eur títo študenti:

       Anna Szepessyv kategórii Spoločenskovedných predmetov

       András Gášpár v kategórii Prírodovedných predmetov

       Szilárd Balog v kategórii Dobrý žiak, dobrý športovec

       III.C trieda získala cenu Talentum a tortu za najlepší študijný prospech

       Cenu pre ocenených v prírodovednej kategórii a pre kategóriu Dobrý žiak, dobrý športovec venovala nezisková organizácia T-talentum. Cenu pre kategóriu spoločenskovedných predmetov venoval poslanec Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove PhDr. Róbert Rubint a tortu pre najlepšie prosperujúcu triedu venoval, už tradične, riaditeľ školy.    

       Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon kiosztottuk a Talentum díjakat. 

       A díjkiosztó ünnepségen részt vett az iskola minden tanulója. Az ünnepség kezdetén Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója könyvjutalom kíséretében átadta azoknak a diákoknak a bizonyítványukat, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el a 2018/2019-es tanévben, vagyis év  végén minden tantárgyból kitűnő érdemjegyet szereztek.

       Ezt követően Juraj Péter, az iskola igazgatóhelyettese és Tomolya Róbert a Talentum Díj alapítója ismertette a díj jelentőségét, történetét. Ezután az alábbi diákok vehették át a Talentum- Díjat, mely oklevél, emlékplakett és 100 Eur pénzjutalom:

       Szepessy Anna
       a Társadalomtudományi Kategória díjazottja 

       Gášpár András
       a Természettudományi Kategória díjazottja

       Balog Szilárd
       a Jó Tanuló, Jó Sportoló Kategória díjazottja    

       A legjobb tanulmányi eredményt elért osztály idén a III.C osztály lett. Díjuk egy torta volt. 

        

       A Természettudományi Kategória és a Jó Tanuló - Jó Sportoló Kategória díját a t-talentum nonprofit szervezet biztosította, a Társadalomtudományi Díjat Rubint Róbert városi képviselő ajánlotta fel, a tortát pedig idén is az iskola igazgatója biztosította.