• Novinky

      • Rendhagyó irodalomóra / Netradičná hodina

      • [Hu]

       Rendhagyó irodalomórán vehettek részt a Füleki Gimnázium tanulói.

       Bandor Éva és Olasz István, színművészek Szerelem ez ? címmel mutatták be játékos, ötletes, szórakoztató és tanulságos verses-zenés összeállításukat.

       Köszönet a támogatóknak,hogy részesei lehettünk az előadásnak!

      • Výzva na predloženie cenovej ponuky

      • Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, ako verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

       „Výmena dverí a zárubní“

       za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

       Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

       Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

       Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

       Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu kancelaria@gymfilakovo.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Cenová ponuka – Výmena dverí a zárubní“ na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 27.11.2019 do 13:00 hodiny.

       V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do konca decembra 2019 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

       Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

                   S pozdravom                                                                        

        

       Mgr. Juraj Péter

       riaditeľ

       Príloha:

       1. Dokumentácia - https://drive.google.com/drive/folders/1TSaNd2kFJULyVQ16eU74ZjtmgwrjmE5c?usp=sharing

      • Új vezetés a füleki gimnáziumban

      • Októberben a füleki gimnázium jelentős változáson ment keresztül. Az igazgatói posztra az eddigi helyettest, Péter Jurajt választották. Helyettese a volt alpolgármester, Kerekes László lett. Az újonnan kinevezett igazgatóval beszélgettünk jövőbeni terveiről.

       A gimnázium élén hosszú idő után történt változás. Mit gondol erről?

       Tizenöt év után történt változás a gimnázium legfelső vezetésében. Molnár László három cikluson keresztül vezette iskolánkat, a nyilvánosság pedig már valószínűleg érzékelte a változás szükségességét, így rám esett a választás. Molnár László odaadó, lelkiismeretes munkát végzett, s munkájával egy, a 21. század követelményeinek megfelelő iskolát adott át, növelve versenyképességét nem csak térségünkben. Gondolom újításai majd egy bizonyos idő eltelte után válnak igazán értékessé, hiszen bizonyos területeken (főleg az informatika bevezetése az oktatás során) úttörőnek számítunk nemcsak térségünkben, hanem szlovákiai viszonylatban is. Helyettesem Kerekes László lesz.

       A füleki gimnáziumban egyáltalán nem számít újoncnak. Melyek voltak eddigi pályafutásának legfőbb állomásai?

       Kisebb kihagyással, mikor tanfelügyelő voltam, 1996 óta tanítok a gimnáziumban. 18 éven keresztül töltöttem be az igazgatóhelyettesi posztot. Az Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szlovák nyelv–történelem szakon szereztem diplomát. Hagyományteremtő céllal vezettem be a múltban a „Bársonyos Diáknapok“ elnevezésű rendezvényt, melynek során a városvezetéssel együttműködve megemlékezünk az 1989-es csehszlovákiai novemberi eseményekről. Ezen a napon elevenítjük fel a középkori líceumok hagyományát, melynek során a polgármester a város tiszteletbeli polgáraivá fogadja az elsősöket tanulmányaik idejére. Az utóbbi években az Erasmus+ program koordinátora és kivitelezője voltam iskolánkban. A programnak köszönhetően diákjaink több, a nyelvtanulást segítő külföldi tanulmányúton vehettek részt. Iskolánk ezáltal ismertté vált több neves külföldi oktatási intézmény számára is, főleg a tehetséggondozás területén.

       Milyen új elképzelései vannak, s mit szeretne elsőként az új posztján megvalósítani?

       A tanév már beindult, így mélyreható változások bevezetésére nem igazán van lehetőség. Jelenlegi legfőbb feladatunk az iskola elektromos vezetékeinek teljes cseréje, ami a későbbiekben lehetőséget nyújt új projektek megvalósítására. Célunk egy új digitális laboratórium megépítése, melynek köszönhetően tanulóink modern eszközök segítségével végezhetnek majd különböző tudományos tevékenységeket. Erre épül egy következő tervezet, ahol az EU által kiemelt fontossággal bíró modern kompetenciákat, pontosabban az olvasói, a matematikai, a digitális és a pénzügyi műveltséget szeretnénk fejleszteni diákjainknál. A közeljövőben szeretném felvenni a kapcsolatot legfőbb partnereinkkel, a füleki általános iskolák igazgatóival. Erősíteni szeretném a városvezetéssel és a képviselő-testülettel való együttműködést, mivel több képviselő is iskolánk volt tanulója, így érthetően érdekli őket intézményünk élete.

       A diákok száma, a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás bevezetése ellenére az utóbbi években folyamatosan csökken. Miben látja ennek okait, s hogyan szeretné megállítani ezt a kedvezőtlen folyamatot.

       Igen, aggasztó számomra ez a folyamat. Másrészt viszont nem meglepő, mivel a születések száma a városunkban és környékünkön történelmi mélypontra süllyedt. Más szóval: általában kevés a gyerek, s csökkenőben az érdeklődés a gimnáziumi oktatás iránt. A szülők bizalma is elfordult a gimnáziumtól, sokkal inkább a valamilyen szakképzést nyújtó iskolákat részesítik előnyben. Egy későbbi főiskolai képzettség megszerzésének lehetősége sem igazán bizalomgerjesztő számukra, mert gyakran akadályként merül fel a tanulmányi idő hossza, valamint anyagi igényessége. A jövőben szeretném az elméleti oktatást kibővíteni, főleg az állami és a vállalkozói szektorban érvényesíthető szakismeretekkel, s ily módon tenni vonzóbbá a gimnáziumi oktatást. Ez azonban egy hosszabb távú elképzelés. Szilárd meggyőződésem, hogy sikerül megállítani ezt a csökkenő tendenciát, s folyamatosan emelni a tanulók létszámát. Ehhez azonban szükségem van partnereink segítségére, előzékenységére is.

       Az iskolaév kezdetével egyidejűleg az iskola épületében és az épület mögött jelentős felújítási munka vette kezdetét.

       Az iskola épületében az elektromos vezetékek teljes cseréje és a tantermek felújítása zajlik. A felújítási munkák befejeztével a tanulókat kellemes környezet, modern LED világítás és működő elektromos hálózat várja. A felújítási munkákat az iskolafenntartó, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat finanszírozza, mintegy 160 ezer euró értékben, ezzel is értékelve iskolánk azon igyekezetét, hogy minél korszerűbb, a követelményeknek megfelelő oktatást nyújtson.

       Okoznak-e a munkák fennakadást az oktatásban?

       A munkák sajnos az iskola teljes működése alatt zajlanak. Nem kis erőfeszítést igényel mindent megoldani. Legfőbb gondot a zaj, a por, a festékgőz okozza, de valahogy muszáj kibírnunk. Az iskola mögött gyönyörű többfunkciós sportpálya készül, mely a városi önkormányzat projektje. Mi a város partnereként veszünk részt benne, s szeretnénk a pályát a tanítás során igénybe venni.

       Az iskola ismert rangos országos és nemzetközi versenyeiről, főleg a robotika és a programozás területén. Szeretnének a továbbiakban is ilyen irányban fejlődni?

       Szeretném, ha a továbbiakban is ebbe az irányba fejlődnénk. Az iskolánk által szervezett eddigi versenyek továbbra is a teljes támogatásomat élvezik. Jelenleg részese vagyok egy új projektnek, melynek ötletgazdája tanárunk, Tomolya Róbert, és a programozás népszerűsítését szolgálja. Ez egy nagyobb térséget átívelő programnak ké szül, mivel fő partnerünk a Besztercebányai Megyei Önkormányzat lesz, és a program a speciális készségek fejlesztését fogja szolgálni. Természetesen nem feledkezünk meg a humán tárgyak iránt érdeklődőkről sem, akik tehetségüket tovább fejleszthetik az Apropó és a Zsibongó diákszínpadokon. A jövőben szeretnénk egy idegen nyelvi versenyt is rendezni, amivel összefügg az Erasmus+ program folytatása is. /Füleki Hírlap, 2019 október; ic kk, ford.: dszl/

      • Fiľakovské gymnázium má nové vedenie

      • V mesiaci október sa vo fiľakovskom gymnáziu udiali veľké zmeny. Do funkcie riaditeľa školy bol zvolený a vymenovaný doterajší zástupca Juraj Péter. Jeho zástupcom sa stal bývalý viceprimátor László Kerekes. S riaditeľom prinášame rozhovor o jeho plánoch so školou.

       Vo vedení gymnázia nastávajú zmeny po dlhých rokoch. Ako to vnímate?

       Zmena nastala po 15-tich rokoch. Pánovi Lászlóovi Molnárovi sa skončilo tretie funkčné obdobie a verejnosť už zrejme cítila potrebu zmeny, a tak voľba padla na mňa. Pán Molnár odvádzal poctivú a oduševnenú robotu a určite posunul školu do 21. storočia a urobil ju konkurencieschopnou nielen v našom regióne. Myslím si, že jeho novátorstvo a prínos bude docenené až časom, lebo v mnohých aspektoch (hlavne v informatizácii vyučovacieho procesu) sme sa zaradili medzi priekopníkov nielen v regióne, ale na Slovensku. Mojím zástupcom sa stane László Kerekes.

       Na fiľakovskom gymnáziu však nie ste nijakým nováčikom. Aká bola vaša doterajšia kariéra?

       Na škole pôsobím od roku 1996, s menšou prestávkou, kedy som bol školským inšpektorom. Následne som vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pôsobil 18 rokov. Mám vyštudovanú Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk – história. Na škole som v minulosti zaviedol tradíciu „Zamatových študentských dní“, keď celá škola spomína na novembrové udalosti v Československu a v spolupráci s vedením mesta, v tento deň oživujeme aj tradície stredovekého lyceálneho školstva, keď primátor mesta prijíma prvákov za „Vážených občanov mesta“ po dobu ich štúdia v gymnáziu. V  posledných rokoch som bol koordinátorom a realizátorom projektu Erasmus+ na našej škole. Vďaka tomuto projektu mohli a môžu naši študenti vycestovať do zahraničia na jazykové stáže a naša škola sa stala známou aj v prestížnych zahraničných inštitúciách pôsobiacich vo vzdelávaní, hlavne v oblasti diagnostiky a starostlivosti o nadaných študentov.

       S akými víziami nastupujete do svojej funkcie a čo sa chystáte spraviť ako prvé?

       Školský rok je v plnom prúde, a tak na nejaké prevratné zmeny teraz nie je priestor. Najväčšou súčasnou výzvou je dokončenie rekonštrukcie elektrických rozvodov v celej budove. Tým škola vytvorí priestor na realizáciu ďalších projektov, hlavne budovanie digitálnych laboratórií, ktoré poskytnú študentom možnosť vedeckej činnosti s kvalitnými prístrojmi. A na toto bude nadväzovať ďalší projekt, kde budeme rozvíjať moderné Fiľakovské gymnázium má nové vedenie kompetencie – čitateľskú, matematickú, digitálnu, finančnú gramotnosť, ktoré sú vysokopreferované v EÚ. V najbližšej budúcnosti chcem, samozrejme, čo najskôr komunikovať s riaditeľmi fiľakovských základných škôl, ako s našími najbližšími partnermi, a chcem nadviazať intenzívnu spoluprácu s vedením mesta a aj s mestským zastupiteľstvom, nakoľko viacerí poslanci sú absolventmi nášho gymnázia a majú úprimný záujem o dianie v našej inštitúcii.

       Počet študentov na vašej škole, napriek rozšíreniu o osemročné štúdium, v posledných rokoch dosť klesá. V čom vidíte príčinu tohto stavu a čo chcete urobiť pre to, aby viac žiakov neubúdalo?

       Áno, tento trend ma dosť trápi. Na druhej strane to nie je prekvapivé, nakoľko demografická krivka v meste a v blízkom okolí je na svojom historickom minime. Inými slovami je všeobecne málo detí, a bohužiaľ, nie je ani dostatočný dopyt po gymnaziálnom vzdelávaní. Nedôveruje sa mu dostatočne a rodičia radšej hľadajú možnosť získania určitej odbornosti v stredoškolskom vzdelaní. Vidina následného získania vysokoškolského vzdelania ich nenapĺňa dôverou a mnohokrát hovoria o finančnej náročnosti tohto štúdia, resp. jeho dlhého trvania. Preto by som rád prepojil naše „teoretické“ vzdelávanie s určitou praxou v štátnom sektore, u podnikateľov a podobne a aj takto sa pokúsil zmeniť zaužívaný pohľad na vzdelanie získané v gymnáziách. Ale toto je vízia s dlhším časovým horizontom. Pevne verím, že sa nám podarí už v tomto roku zastaviť pokles počtu žiakov a postupne ho zvyšovať. K tomu však, samozrejme, potrebujeme aj pomoc a ústretovosť našich partnerov.

       Súbežne so školským rokom sa začali v priestoroch gymnázia i  hneď za jeho budovou rekonštrukčné práce.

       V budove školy prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov a tried. Na konci tejto rekonštrukcie nás v triedach uvíta príjemné prostredie s moderným LED osvetlením a funkčnou elektrifikáciou. Rekonštrukcia prebieha zo zdrojov BBSK v sume približne 160-tisíc eur a s podporou vedenia BBSK, ktoré aj takto ocenilo moderné trendy, ktoré ponúka súčasné vzdelávanie v našej škole.

       Zasahujú práce do procesu vyučovania?

       Bohužiaľ, všetko prebieha za plnej prevádzky školy a to prináša nemálo komplikácií. Zatiaľ sa nám však darí zabezpečiť výuku v plnej miere. Problémom je nadmerný hluk, prach a výpary z farieb, ale to musíme nejako vydržať. Za budovou školy súbežne vyrastá krásne multifunkčné ihrisko, ktoré je projektom mesta. My sme do tohto projektu vstúpili ako jeho partner, nakoľko máme záujem využívať ho počas vyučovacích hodín.

       Škola je známa kvalitnými celoštátnymi i medzinárodnými súťažami, hlavne v oblasti programovania či robotiky.

       Budete sa naďalej rozvíjať najmä týmto smerom? Chcem, aby sme sa aj naďalej takto profilovali. Doterajšie, nami organizované, súťaže majú moju plnú podporu. V súčasnosti som súčasťou nového projektu, ktorý vymyslel náš pedagóg Róbert Tomolya, a bude propagovať programovanie. Týmto projektom presiahneme hranice mesta a minimálne na území BBSK, ktoré bude naším hlavným partnerom, budeme rozvíjať túto úzko špecializovanú kompetenciu. Prirodzene, nebudeme zabúdať ani na humanitným smerom orientovaných študentov, ktorých nadanie rozvíja študentské divadlo Apropó a Zsibongó. Ďalej chceme organizovať súťaž v cudzích jazykoch a s tým súvisia aj aktivity v programe Erasmus+. /Fiľakovské zvesti 10.2019, ic kk/

      • A losonci városnéző túrán a füleki gimnazisták.

      • A Nógrádi Múzeum Csontváry Kosztka Tivadar festményeinek tanulmányozása, a losonci városi temetőben  II. Rákóczi Ferenc kancellárja, Ráday Pál síremlékének megtekintése, majd az UNESCO Világörökség védettsége alatt álló kínai agyaghadsereg szépségének csodálata volt az ajándék a nyolcosztályos gimnázium tanulóinak 2019.10.29-én.

       Köszönet a szervezőknek!