• Novinky

      • Belépés feltételei az iskola épületébe / Oznámenie o podmienkach vstupu do priestorov školy

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      • Tanévnyitó

      • Kedves diákok, tisztelt szülők!

       Bevezetésként mindenkinek jó egészséget és sikeres tanévkezdést kívánunk annak ellenére, hogy a COVID-19 vírus rengeteg akadályt gördített elénk. Ebben az évben is fokozott biztonsági előírások lépnek érvénybe. Kérünk mindenkit, hogy ezt vegyék figyelembe és tartsák is be.

       Ebből kifolyólag a tanévkezdés az alábbi módon valósul meg: 

       2021. szeptember 2.

       840  - Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.AC, 4.A

       Az iskola épületébe a diákok 840 és 900 között léphetnek be, és mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Minden diák köteles magával hozni a szülei által (kiskorúak esetében) aláírt Nyilatkozatot a tünetmentességről („Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“). Ezután a diákok egyenesen a saját osztályukba mennek, ahol az osztályfőnök várja őket.

        900  1.AC

       Az iskola épületébe a diákok csak egyedül, szülők kísérete nélkül léphetnek be 900 és 915 között. A belépésnél mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Minden diák köteles magával hozni a szülei által (kiskorúak esetében) aláírt Nyilatkozatot a tünetmentességről („Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“). A bejárattól az osztályfőnök, Benko Pál fogja a diákokat az osztályokba kísérni.

       Az osztályfőnöki órák után a diákok elhagyják az iskola épületét.

       2021. szeptember 3-ától az oktatás az órarend szerint fog folyni. Az órarendet legkésőbb szeptember 2-áig mindenki megkapja.

       A felső légutak eltakarása az iskola épületében továbbra is kötelező!

       Mindenkinek sikeres és tünetmentes iskolai évet kívánunk!

      • Otvorenie školského roka

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Dúfam, že máte za sebou 2 mesiace vydarených a slnečných prázdnin, počas ktorých ste si oddýchli a možno aj pozabudli na útrapy, ktoré pred nás postavila pandémia v uplynulom školskom roku. Bohužiaľ nemôžeme konštatovať, že všetko zlé je už len minulosťou a v nasledujúcom školskom roku sa náš život v škole vráti do normálu. Naďalej budeme čeliť hrozbám pandémie, ale verím, že spoločným úsilím prekonáme všetky úskalia.

       Kvôli zvýšenej hrozbe nákazy novým variantom vírusu COVID-19 a našej snahe ochrániť zdravie našich študentov, zamestnancov a aj rodinných príslušníkov našich študentov sa nasledujúce mesiace  budeme riadiť sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a ktoré vás žiadame rešpektovať a dodržiavať.

       Z týchto dôvodov sa otvorenie školského roka 2021/2022 uskutoční nasledovne:

       Dňa 2.9.2021

       Od 8.40 hod. Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.AC, 4.A

       Do budovy školy môžu žiaci vstupovať od 8.40 hod. do 9.00 hod. - absolvujú ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, podpísaný rodičom (v prípade neplnoletého študenta) a neodkladne sa presunú do svojich tried, kde budú čakať na príchod triedneho profesora. Bez „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ nie je možné pustiť študenta do budovy školy!

       Od 9.00 hod.1.AC

       Do budovy školy žiaci prvého ročníka môžu vstupovať (bez doprovodu rodičov!) od 9.00 hod. do 9.15 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, podpísaný rodičom /v prílohe/) a z vestibulu budovy školy ich odvedie triedny profesor, RNDr. P.Benko, do ich kmeňovej triedy, kde dostanú všetky potrebné inštrukcie.

       Po úvodných triednických hodinách žiaci opustia budovu školy. Od 3.9.2021 bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý bude triedam zverejnený najpozdejšie 2.9.2021.

       Nosenie rúšok alebo prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch budovy školy je povinné!

       Želáme všetkým úspešný a hlavne zdravý školský rok 2021/2022!