• Novinky

      • Výberové konanie

      • na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

       Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje

       podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       VÝBEROVÉ KONANIE

       na obsadenie miesta:

       riaditeľ / riaditeľka školy:

       • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

       • Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

       • Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo 

        

       Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

       - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických Zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

       - vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy), 

       - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti. 

       Iné predpoklady a požiadavky: 

       - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

       - bezúhonnosť, 

       - zdravotná spôsobilosť, 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - aktívne ovládanie štátneho jazyka, 

       - znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov, 

       - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

       - vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla. 

       Platové podmienky: 

       - platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia): 

       - žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

       - presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,

       - doklady o vzdelaní, 

       - doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

       - profesijný štruktúrovaný životopis, 

       - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

       - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac), 

       - potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac), 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) 

       je potrebné zaslať najneskôr do 9. septembra 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. 

        

       V Banskej Bystrici dňa 19. augusta 2019 

       Ing. Ján Lunter,

       v. r. predseda BBSK 

      • Ocenenie Talentum - Talentum díj 2019

      • Už tradične, v posledný vyučovací deň školského roka, sa našej škole udeľovalo ocenenie Talentum.

       Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili všetci študenti školy. Na začiatku slávnosti László Molnár, riaditeľ Gymnázia Fiľakovo, odovzdal vysvedčenia a knižné poukážky žiakom, ktorí dosiahli v školskom roku 2018/2019 študijný prospech 1,0.

       Následne Juraj Péter, zástupca riaditeľa školy, a Róbert Tomolya, zakladateľ ocenenia Talentum, predstavili históriu a význam tohto ocenenia.

       V školskom roku 2018/2019 získali toto ocenenie s diplomom, plaketou a finančným darom 100 Eur títo študenti:

       Anna Szepessyv kategórii Spoločenskovedných predmetov

       András Gášpár v kategórii Prírodovedných predmetov

       Szilárd Balog v kategórii Dobrý žiak, dobrý športovec

       III.C trieda získala cenu Talentum a tortu za najlepší študijný prospech

       Cenu pre ocenených v prírodovednej kategórii a pre kategóriu Dobrý žiak, dobrý športovec venovala nezisková organizácia T-talentum. Cenu pre kategóriu spoločenskovedných predmetov venoval poslanec Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove PhDr. Róbert Rubint a tortu pre najlepšie prosperujúcu triedu venoval, už tradične, riaditeľ školy.    

       Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon kiosztottuk a Talentum díjakat. 

       A díjkiosztó ünnepségen részt vett az iskola minden tanulója. Az ünnepség kezdetén Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója könyvjutalom kíséretében átadta azoknak a diákoknak a bizonyítványukat, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el a 2018/2019-es tanévben, vagyis év  végén minden tantárgyból kitűnő érdemjegyet szereztek.

       Ezt követően Juraj Péter, az iskola igazgatóhelyettese és Tomolya Róbert a Talentum Díj alapítója ismertette a díj jelentőségét, történetét. Ezután az alábbi diákok vehették át a Talentum- Díjat, mely oklevél, emlékplakett és 100 Eur pénzjutalom:

       Szepessy Anna
       a Társadalomtudományi Kategória díjazottja 

       Gášpár András
       a Természettudományi Kategória díjazottja

       Balog Szilárd
       a Jó Tanuló, Jó Sportoló Kategória díjazottja    

       A legjobb tanulmányi eredményt elért osztály idén a III.C osztály lett. Díjuk egy torta volt. 

        

       A Természettudományi Kategória és a Jó Tanuló - Jó Sportoló Kategória díját a t-talentum nonprofit szervezet biztosította, a Társadalomtudományi Díjat Rubint Róbert városi képviselő ajánlotta fel, a tortát pedig idén is az iskola igazgatója biztosította. 

      • Dejepisná súťaž - II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedő

      • Koncom školského roka sa uskutočnila dejepisná súťaž v organizácií Múzea Františka II. Rákócziho v Sárospataku a Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Oblastného kola sa naši žiaci – Anna Szepessyová, Fatima Mészárosová a Orsolya Mihályová – zúčastnili v Rimavskej Sobote. Oblastné kolá sa v rovnaký deň konali na viacerých miestach Slovenska.

       Tím fiľakovského Gymnázia dosiahol opäť vynikajúci výsledok, kedy v celoslovenskom meradle nenašli premožiteľa a skončili na 1.mieste v rámci Slovenska. Týmto sa nominovali do finále súťaže, ktoré sa bude konať v septembri v Sárospataku.

       Az iskolaév végén az SZMPSZ és a II.Rákóczi Ferencz múzeum rendezésében sor került a II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedőre. A körzeti fordulót diákjaink – Szepessy Anna, Mészáros Fatima és Mihály Orsolya – Rimaszombatban írták meg.

       A füleki Gimnázium csapata ismét remek sikert ért el. Országos méretben I. helyezést értek el és így meghívást kaptak a döntőre, amely szeptemberben Sárospatakon lesz. 

      • Cultura Nostra

      • Aj tento sa uskutočnila medzinárodná dejepisná súťaž Cultura Nostra, ktorú organizuje benediktínske opátstvo v Pannonhalme a ktorá je považovaná za jednu z najprestížnejších dejepisných súťaží v strednej Európe vôbec. Témou súťaže boli tento rok dejiny Sedmohradska.

       Po viacerých úspešných súťažných rokoch nášho gymnázia nás organizátori súťaže obzvlášť poctili, keďže druhé – oblastné kolo sa mohlo uskutočniť priamo u nás vo fiľakovskom Gymnáziu.

       V tomto kole sa družstvo našej školy - Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi – prebojovalo medzi 10 najlepších tímov z celej Karpatskej kotliny a dostali pozvanie na finále do opátstva v Pannonhalme. Tu museli svoje vedomosti
       preukázať ako slovne, tak aj písomne pred porotou s obzvlášť zvučnými menami, ako napr. Dr. Várkonyi a Dr. Fazekas z Univerzity Lóránda Eötvösa, Dr. Antal Molnár z Maďarskej akadémie vied, alebo Dr. Kees Teszelszky z Kráľovskej knižnice v Haagu. Vo
       viachodinovom zápolení naši žiaci dokázali, že patria v štúdiu histórie medzi elitu a porota ich vedomosti ocenila viacdňovým študijným zájazdom.

       A Pannonhalmi főapátság szervezésében idén is sor került a Cultura Nostra nemzetközi történelmi vetélkedőre. Az idei témakör Erdély történelmével volt kapcsolatos.

       Iskolánkat a szervezők részéről nagy megtisztelés érte, mivel a Füleki Gimnázium adhatott otthont a körzeti fordulónak.

       Diákjaink - Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien – bejutottak a 10 legjobb Kárpát-medencei csapat közé és meghívást kaptak a szóbeli döntőre, amely a Pannonhalmi főapátságban zajlott le. Itt a tudásukat egy szakmai zsüri előtt mutatták meg, melynek tagjai rangos hazai és külföldi történészek voltak: Dr. Várkonyi Gábor és Dr. Fazekas István az ELTE-ről, Dr. Molnár Antal a Magyar Tudományos Akadémiáról, és Dr. Kees Teszelszky a Hágai Királyi Könyvtárból. A több órás megmérettetésen diákjaink bebizonyították kiváló tudásukat, amelyet a zsűri és a szervezők egy több napos tanulmányi úttal jutalmaztak.

      • Dejepisná súťaž - Lakiteleki történelmi vetélkedő

      • Tradične usporiadaná dejepisná súťaž v maďarskom Lakitelek mala tento rok tému prvej svetovej vojny a trianonskej zmluvy. Najúspešnejšie si z našej školy počínalo družstvo druháčiek – Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi, ktoré sa po úvodných kolách prebojovali do semifinále a odtiaľ až do medzinárodného finále, kde ako jediný tím zo Slovenska obsadili 8. miesto.

       A minden évben megrendezendő Lakiteleki történelmi vetélkedő témája az idén Trianon volt. Iskolánkról legsikeresebben a Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien alkotta csapat szerepelt, amely az írásbeli fordulók után elődöntőbe került. Az elődöntőben megmérettették tudásukat más Kárpát-medencei csapattal és sikeresen döntőbe kerültek. A döntőben egyetlen Szlovákiai csapatként versenyeztek és 8. helyezést értek el.

      • Jókaiho dni - Jókai Napok

      • Študentské divadlo malých javiskových foriem naštudovalo drámu bratov Čapkovcov Zo života hmyzu.

       Starší členovia súboru boli doplnení o študentov kvarty, prvákov, členov skupiny Everest a Lauru Burovincz, aby sa posilnila hudobná časť prípravy produkcie a aby sa mohla začať svedomitá príprava na naštudovanie diela. Z dospelých pomáhali fiľakovským gymnazistom a Miestnej organizácii Csemadoku pri príprave diela István Énekes, Fero Mráz, Janka Bialová, Endrődi-Mike Attila.

       Blahoželáme ku skvelému vystúpeniu!

       Az Apropó Kisszínpad 2019-ben Karel és Jozef Capek A rovarok életőből c.drámájával dolgozott.

       A csapat kvartásokkal és elsősökkel kiegészítve hatalmas munkát végzett, a megzenésített versek képviselői, az Everest tagjai és Burovincz Laura is segítetett a zenei közreműködésben. A felnőtt segítők: Énekes István, Fero Mráz, Janka Bialová, Endrődi-Mike Attila pedig újból kiváló munkát végezve segítették a Füleki Gimnázium és a Csemadok Helyi Szervezetének csapatát.

       Gratulálunk a kiváló szerepléshez!

      • Podunajská jar - Duna Menti Tavasz

      • Malá divadelná scéna Zsibongó sa umiestnilo na najpoprednejšom mieste

       44. ročník Podunajskej jari sa začal 28. mája 2019. Zsibongó aj v tomto roku sa dostalo do finále, preto mali možnosť zmerať svoju pripravenosť v celoslovenskej súťaži. V kategórii divadiel Malá scéna Zsibongó získala diamantové pásmo za predstavenie Malý kuruc.

       Režisérkou malej scény je Zsuzsanna Szvorák.

       A Zsinbongó Kisszínpad  a legelőkelőbb helyen végzett. 

       2019. május 28-án kezdődött a Duna Menti Tavasz 44. évadja. A Zsibongó Kisszínpad idén is bejutott a döntőbe, így ők is megmérettették magukat a diákszínjátszó csoportok országos seregszemléjén.

       A Színjátszók kategóriában a Füleki Gimnázium és a füleki Csemadok Alapszervezet Zsibongó Kisszínpada  A kis kuruc előadásáért gyémántsávos minősítést kapott. 

       Emellett meghívást kaptak a FESZT-FESZT nemzeközi versenyre is, ahol a színjátszásban egyedüliként képviselik Felvidéket.

       Volt diákunk, Laboda Róbert komáromi Színt-vivők csoportja szerkesztett játékkal érte el ugyanezt a sikert, ezért Budapesten a két csapat újra találkozik.

       A csoport rendezője Szvorák Zsuzsanna.

       a CSEMADOk weboldala

      • RBA

      • Na súťaži , ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 družstiev, Gymnázium Fiľakovo bolo zastúpené dvomi družstvami.

       V kategórii Racing družstvá  Larimores a RoboBoss sa kvalifikovali úspešne. Vo finále však šťastie neprialo ani jednému družstvu, preto nemohli úspešne dokončiť súťaž. V kategórii Výzva, po úspešnej kvalifikácii, po dlhom súboji, družstvo Larimores získalo 3. miesto.

       https://robotickybattle.sk/

       A Füleki Gimnázium két csapattal vett részt a versenyen, melyen összesen több mint nyolcvan csapat versengett.

       A Racing kategóriában a Larimores és a RoboBoss csapat is sikeresen kvalifikált. A döntő során azonban cserbenhagyta a szerencse mindkét versenyző csapatot, így nem tudták sikeresen befejezni a versenyt.

       A Kihívás kategóriában a sikeres kvalifikáció után a Larimores csapat hosszas küzdelemben a harmadik helyen végzett.

      • Koncert For You

      • Žiaci gymnázia sa zúčastnili koncertu piatich mladých ľudí, ktorí bez použitia hudobných nástrojov interpretujú rôzne svetové aj domáce hity v a capella štýle.

       Túto akciu finančne zabepečili Spoločnosť Pro Futuro a základná organizácia CSEMADOK-u vo Fiľakove. 

       A Pro Futuro Polgári Társulás és a CSEMADOK füleki alapszervezetének anyagi támogatásával a gimnázium tetőterében a For You a capella stlusban zenélő együttes koncertjét tekinthették meg a gimnázium tanulói és tanárai. 

      • Ocenenie za herecké výkony - Színidiploma-átadás

      • Členovia dramatického súboru Apropó sa každoročne lúčia s maturantmi, ktorí opúšťajú našu školu. Toto slávnostné odovzdávanie diplomov sa koná v rámci návštevy divadelného predstavenia Národného divadla v Budapešti:

       Lúčili sa s Karinou Bystrianskou, s Barbarou Mikovou, s Miklósom Soósom a s Antóniom Czakóom.

       Az Apropó Kisszínpad tagjait hagyományosan színidiplomával búcsúztatják el társaik. Budapesten, az Erkel Színházbeli előadás után a Nemzeti Színház előtt kapták meg első oklevelüket a negyedikesek. Bari Kamilla, Bystrianska Karina, Mikó Barbara, Soós Miklós és Czakó António.

       Legyen csodálatos az utatok!

      • Duna Menti Tavasz elődöntője

      • V Tornali sa uskutočnil výber najlepších dramatických súborov na celoslovenské kolo súťaže Podunajská jar.

       Študenti nášho gymnázia  aj v tomto roku dosiahli vynikajúce výsledky. Režisérka je pani Zsuzsanna Szvorák. S predstavením:Malý Kuruc postúpili do celoslovenského kola.

       Duna Menti Tavasz elődöntője

       A Duna Menti Tavasz elődöntőjére Tornalján került sor. Most is kiemelkedőt nyújtott a Füleki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada, mely Szvorák Zsuzsa rendezésében hozta el a Kis Kuruc című vadonatúj előadást. A színjátszók továbbjutottak az országos döntőbe.

       Regős János budapesti szakember villámértékelése a Duna Menti Tavasz, országos elődöntőről, melyen kiválóan szerepelt a Füleki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada.

       „Kitűnő szervezésben, jó körülmények között mutathatták be a gyerekek az előadásaikat. Igaz, kicsit szokniuk kellett még az itteni a nagy színpadot, azt, hogy zsúfolt ház előtt játszanak, néhány csapatnak meg azt is, hogy először mutatkoznak be közönség előtt. Örvendetes, hogy új- vagy újjáalakult csoportok is bátran színpadra léptek, jöttek, hogy tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek a többiektől (Csicsergő Csoport Sajógömörből, a Meseláda 12 új taggal, a tavaly alakult Napraforgók Almágyról). A kilenc bemutatkozó együttesből hetet javasolt a zsűri a dunaszerdahelyi döntőn való részvételre. Már itt Tornaalján is kiemelkedőt nyújtott a harkányi Pimpó bábcsoport, amely Arany klasszikus balladáját, a Vörös Rébéket bontották ki nagyszerű árnybábjátékukban, a gömöri népmesét, a Malac Julcsát jókedvű, már-már gyermeki pimaszsággal feldolgozó helyi csapat, a Kincskeresők és a most is kiemelkedőt nyújtó füleki Zsibongó Kisszínpad, mely Szvorák Zsuzsa rendezésében hozta el a Kis Kuruc című vadonatúj előadást. Most nem jutott tovább, de a rendező-tanáraik meghívást kaptak Dunaszerdahelyre, hogy szakmai résztvevőkét legyenek jelen a fesztiválon: a buzitai Táncos Cipellők  és az almágyi Napraforgó bábcsoport Pöttöm Panna című előadásukkal – itt Tehetség Díj-at ítélt oda a zsűri, mivel egészen új csapatról van szó. Ez a díj azt jelenti, hogy jövőre ezzel, vagy egy másik előadással részt vehetnek a dunaszerdahelyi döntő programjában.”

      • Rozlúčka - Ballagás

      • Naši štvrtáci, verne tradíciám, sa slávnostne lúčili so svojou Alma Mater.

       Nielen učitelia, žiaci,zamestnanci školy a rodičia, ale aj poslanci samosprávneho kraja, primátor mesta a riaditelia základných škôl poctili svojou prítomnosťou našu rozlúčkovú slávnosť.

       Po slávnosti pred školou nasledoval tradičný sprievod mestom.

       Fotoalbum

       A gimnázium végzős diákjai hagyományainkhoz híven ünnepélyes keretek között búcsúztak el az Alma Matertől. 

       Az iskola tanárai, diákjai, alkalmazottai és a szülők mellett megyei képviselők, városunk polgármestere és a helyi alapiskolák igazgatói is megtisztelték ünnepségünket.  

       Az iskola előtti ünnepség után a városi körmenet következett.  

       Fotoalbum

      • Výtvarná súťaž - Képzőművészeti verseny

      • XVIII. Celoslovenská výtvarná súťaž  Istvána Ferenczyho

       Bence Molnár, žiak II.A tridy, súťažil v III. kategórii v téme staré hudobné nástroje. Jeho maľba, vyhotovená o husliach, na základe hodnotenia poroty získala 2. miesto.

       XVIII. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny

       Iskolánk másodikos diákja. Molnár Bence a rajzverseny III. kategóriájában, régi hangszerek témában versenyzett. A beküldött festménye, mely egy hegedűről készült a zsűri értékelése alapján második helyezést érdemelt ki.

      • Jubilejné maturitné stretnutie - Jubileumi érettségi találkozó

      • Jubilejné pomaturitné stretnutie

       Dňa 27. apríla 2019  o 15.00 sa začali zhromažďovať pred budovou gymnázia v roku 1969 zmaturovaní starí študenti spolu s ich triednym učiteľom Lászlóm Fehérom. Prišli na 50-ročné jubilejné stretnutie.

       Prijal ich riaditeľ gymnázia, László Molnár, ktorý po privítaní im odovzdal pamätné listy. Slávnosť pokračovala triednickou hodinou a recepciou.

       Jubileumi érettségi találkozó

       2019. április 27-én az 1969-ben a III.C osztályban érettségizett öregdiákok osztályfőnökükkel, Fehér Lászlóval együtt délután három órakor gyülekeztek a gimnázium épülete előtt. 50 éves jubileumi érettségi találkozóra érkeztek. Az öregdiákokat Molnár László igazgató fogadta, aki a vendégek üdvözlése után emléklapot nyújtott át a résztvevőknek. Ezután állófogadással és osztályfőnöki órával folytatódott az ünnepség.

      • RoboSum&RobotOlymp

      • V tomto roku už po 7.-krát sme usporiadali na našej škole súťaž RoboSum&RoboOlymp v konštrukcii a programovaní robotov s cieľom, aby popularizovala medzi žiakmi prírodovedecké poznatky a aby u nich podporila záujem o inžinierske a informatické odbory.
       Naše družstvo v zostave András Gáspár (1.A) Nikolas Molnár (1.A) a Adrian Szacsko (3.A) získali 1. miesto v oboch kategóriách.

       https://www.facebook.com/robosum

       Idén 7. alkalommal került megrendezésre iskolánkon a RoboSum&RobotOlymp elnevezésű robotépítési és robot-programozási verseny, amelynek célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására. 
       Larimores csapatunk (Gáspár András 1.A, Molnár Nikolas 1.A, Szacsko Adrian 3.A) a RoboSum és RobotOlymp kategóriákban is az 1. helyezést érték el.
       Gratulálunk!

       https://www.facebook.com/robosum

      • Súťaž Toldi - Toldi verseny

      • Našim heslom, spolu s Ferencom Méreim je: Dieťa je bytosť otvorená na svet. Hladkanie hladkaním, dobrú náladu dobrou náladou , činnosť činnosťou opätuje.
       Aj preto sme organizovali pre našich prímanov súťaž “Toldi”, aby najlepší žiaci si zmerali svoje vedomosti a schopnosti v tom, čo si  osvojili, čo vypátrali a čo pripravili ako projekt v rámci učiva o Toldim. Viac o tom hovoria fotky.

       Bola to dobrá zábava.

       Mérei Ferenccel együtt valljuk:
       A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.
       Ezért is rendeztünk a primosok részére Toldi-versenyt, hogy a diákok legjobbjai tevékenyen, jókedvűen mérettessék meg magukat, hogy mit sajátítottak el, kutattak ki és készítettek el projektként a Toldi tananyagának megtanulásakor. A képek önmagukért beszélnek.

       Szép mulatság volt!

      • Infoprog 2019

      • INFOPROG 2019 je medzinárodná súťaž študentov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Karpatskej kotline.

       Finále súťaže je dvojdňové. Počas finále sa uskutoční súťaž v programovaní, súťaž v kategórii používateľských programov, kvíz škôl, súťaž študentských prednášok a hľadanie pokladu. Počas finále organizujeme aj odborné prednášky z oblasti informatiky pre súťažiacich a ich učiteľov.

       Medzinárodnej súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, z ktorých viacerí sa umiestnili medzi víťazmi. Súťaž prebieha na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Žiaci nášho gymnázia sa umiestnili na prvom mieste spomedzi škôl, tak v celoslovenskej ako aj medzinárodnej súťaži .

       Ďalšie naše výsledky:

       Kategória “A” programátorskej súťaže:
       Péter Lukács získal 1. miesto v celoslovenskej a 2. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Kategória “B” programátorskej súťaže:
       András Gáspár - 2. miesto v celoslovenskej a 4. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Kategória”A” používateľských programov:
       Adrián Szacsko - 3. miesto v celoslovenskej súťaži

       Kategória “B” používateľských programov:
       Anna Viktória Both - 1. miesto v celoslovenskej a 3. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Az INFOPROG 2019 a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű középiskoláinak nemzetközi számítástechnikai versenye.

       A verseny döntője kétnapos rendezvény. A döntő alatt sor kerül a programozói kategória és a felhasználói kategória versenyére, az iskolák vetélkedőjére, prezentációk bemutatására, valamint a kincskereső versenyre. A döntő ideje alatt informatikai előadásokat is szervezünk a résztvevők számára.

       A nemzetközi informatikai megmérettetésben diákjaink is részt vettek és többen a győztesek közé kerültek. A verseny országos és nemzetközi szinten zajlik.

       Az iskolák versenyben a nemzetközi és szlovákiai versenyben is első helyezést ért el a Füleki Gimnázium.

       További eredményeink:

       A programozói verseny A kategóriája:
       Lukács Péter - az országos verseny 1. helyezés, nemzetközi verseny 2. helyezés

       A programozói verseny B kategóriája:
       Gáspár András -  országos 2. helyezett és nemzetközi 4. helyezett

       A felhasználói verseny A kategóriája:
       Szacsko Adrián - az országos verseny 3. helyezés

       A felhasználói verseny B kategóriája:
       Both Anna Viktória - országos 1. helyezés és nemzetközi 3.  helyezés

      • Stretnutie IT Akadémie - IT Akadémia találkozó

      • V učebni fyziky Fiľakovského gymnázia sme usporiadali informačný deň pre základné a stredné školy z okolia s cieľom popularizovať projekt IT Akadémia.

       Po prednáške Evy Kalužákovej nasledovala vzorová hodina so žiakmi III. A triedy  pod vedením pani Moniky Szacskovej.

       Dúfame, že účastníkov môžeme čoskoro vítať medzi partnermi IT Akadémie a znovu ich stretnúť aj v IT Science laboratóriu nášho gymnázia.

       A Füleki Gimnázium fizika termében tájékoztató napot tartottunk a környék alapiskolái és középiskolái részére, melynek célja az IT Akadémia projekt népszerűsítése volt.

       Kalužáková Eva előadát egy bemutató óra követte, melyet iskolánk tanára, Szacsko Monika tartott a III.A osztály tanulói segítségével.  

       Reméljük, hogy a résztvevőket hamarosan IT Akadémia partnerként köszönthetjük és viszont láthatjuk őket a gimnázium IT Science Laboratóriumában is.

      • Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

      • “Úspech je tým, čo nás urobí šťastným.” (István Széchenyi)

       Naši žiaci boli úspešní aj na krajskom kole súťaže “Pekná maďarská reč”. 
       V 2. kategórii Dalma Sonkoly sa umiestnila na 1. mieste a v 3. kategórii András Gáspár získal 2. miesto. Prajeme im veľa úspechov v celoslovenskom kole.

       "A siker az, ami boldoggá tesz." (Széchenyi István)

       Sikeresen szerepeltek gimnazistáink az idei Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulóján. A 2. kategóriában Sonkoly Dalma kvartás tanulónk 1. helyezett lett, a 3. kategóriában Gáspár András 2. helyezést ért el.
       Sok sikert kívánunk nekik az országos megmérettetésben!