• Novinky

      • Fiľakovské gymnázium má nové vedenie

      • V mesiaci október sa vo fiľakovskom gymnáziu udiali veľké zmeny. Do funkcie riaditeľa školy bol zvolený a vymenovaný doterajší zástupca Juraj Péter. Jeho zástupcom sa stal bývalý viceprimátor László Kerekes. S riaditeľom prinášame rozhovor o jeho plánoch so školou.

       Vo vedení gymnázia nastávajú zmeny po dlhých rokoch. Ako to vnímate?

       Zmena nastala po 15-tich rokoch. Pánovi Lászlóovi Molnárovi sa skončilo tretie funkčné obdobie a verejnosť už zrejme cítila potrebu zmeny, a tak voľba padla na mňa. Pán Molnár odvádzal poctivú a oduševnenú robotu a určite posunul školu do 21. storočia a urobil ju konkurencieschopnou nielen v našom regióne. Myslím si, že jeho novátorstvo a prínos bude docenené až časom, lebo v mnohých aspektoch (hlavne v informatizácii vyučovacieho procesu) sme sa zaradili medzi priekopníkov nielen v regióne, ale na Slovensku. Mojím zástupcom sa stane László Kerekes.

       Na fiľakovskom gymnáziu však nie ste nijakým nováčikom. Aká bola vaša doterajšia kariéra?

       Na škole pôsobím od roku 1996, s menšou prestávkou, kedy som bol školským inšpektorom. Následne som vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pôsobil 18 rokov. Mám vyštudovanú Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk – história. Na škole som v minulosti zaviedol tradíciu „Zamatových študentských dní“, keď celá škola spomína na novembrové udalosti v Československu a v spolupráci s vedením mesta, v tento deň oživujeme aj tradície stredovekého lyceálneho školstva, keď primátor mesta prijíma prvákov za „Vážených občanov mesta“ po dobu ich štúdia v gymnáziu. V  posledných rokoch som bol koordinátorom a realizátorom projektu Erasmus+ na našej škole. Vďaka tomuto projektu mohli a môžu naši študenti vycestovať do zahraničia na jazykové stáže a naša škola sa stala známou aj v prestížnych zahraničných inštitúciách pôsobiacich vo vzdelávaní, hlavne v oblasti diagnostiky a starostlivosti o nadaných študentov.

       S akými víziami nastupujete do svojej funkcie a čo sa chystáte spraviť ako prvé?

       Školský rok je v plnom prúde, a tak na nejaké prevratné zmeny teraz nie je priestor. Najväčšou súčasnou výzvou je dokončenie rekonštrukcie elektrických rozvodov v celej budove. Tým škola vytvorí priestor na realizáciu ďalších projektov, hlavne budovanie digitálnych laboratórií, ktoré poskytnú študentom možnosť vedeckej činnosti s kvalitnými prístrojmi. A na toto bude nadväzovať ďalší projekt, kde budeme rozvíjať moderné Fiľakovské gymnázium má nové vedenie kompetencie – čitateľskú, matematickú, digitálnu, finančnú gramotnosť, ktoré sú vysokopreferované v EÚ. V najbližšej budúcnosti chcem, samozrejme, čo najskôr komunikovať s riaditeľmi fiľakovských základných škôl, ako s našími najbližšími partnermi, a chcem nadviazať intenzívnu spoluprácu s vedením mesta a aj s mestským zastupiteľstvom, nakoľko viacerí poslanci sú absolventmi nášho gymnázia a majú úprimný záujem o dianie v našej inštitúcii.

       Počet študentov na vašej škole, napriek rozšíreniu o osemročné štúdium, v posledných rokoch dosť klesá. V čom vidíte príčinu tohto stavu a čo chcete urobiť pre to, aby viac žiakov neubúdalo?

       Áno, tento trend ma dosť trápi. Na druhej strane to nie je prekvapivé, nakoľko demografická krivka v meste a v blízkom okolí je na svojom historickom minime. Inými slovami je všeobecne málo detí, a bohužiaľ, nie je ani dostatočný dopyt po gymnaziálnom vzdelávaní. Nedôveruje sa mu dostatočne a rodičia radšej hľadajú možnosť získania určitej odbornosti v stredoškolskom vzdelaní. Vidina následného získania vysokoškolského vzdelania ich nenapĺňa dôverou a mnohokrát hovoria o finančnej náročnosti tohto štúdia, resp. jeho dlhého trvania. Preto by som rád prepojil naše „teoretické“ vzdelávanie s určitou praxou v štátnom sektore, u podnikateľov a podobne a aj takto sa pokúsil zmeniť zaužívaný pohľad na vzdelanie získané v gymnáziách. Ale toto je vízia s dlhším časovým horizontom. Pevne verím, že sa nám podarí už v tomto roku zastaviť pokles počtu žiakov a postupne ho zvyšovať. K tomu však, samozrejme, potrebujeme aj pomoc a ústretovosť našich partnerov.

       Súbežne so školským rokom sa začali v priestoroch gymnázia i  hneď za jeho budovou rekonštrukčné práce.

       V budove školy prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov a tried. Na konci tejto rekonštrukcie nás v triedach uvíta príjemné prostredie s moderným LED osvetlením a funkčnou elektrifikáciou. Rekonštrukcia prebieha zo zdrojov BBSK v sume približne 160-tisíc eur a s podporou vedenia BBSK, ktoré aj takto ocenilo moderné trendy, ktoré ponúka súčasné vzdelávanie v našej škole.

       Zasahujú práce do procesu vyučovania?

       Bohužiaľ, všetko prebieha za plnej prevádzky školy a to prináša nemálo komplikácií. Zatiaľ sa nám však darí zabezpečiť výuku v plnej miere. Problémom je nadmerný hluk, prach a výpary z farieb, ale to musíme nejako vydržať. Za budovou školy súbežne vyrastá krásne multifunkčné ihrisko, ktoré je projektom mesta. My sme do tohto projektu vstúpili ako jeho partner, nakoľko máme záujem využívať ho počas vyučovacích hodín.

       Škola je známa kvalitnými celoštátnymi i medzinárodnými súťažami, hlavne v oblasti programovania či robotiky.

       Budete sa naďalej rozvíjať najmä týmto smerom? Chcem, aby sme sa aj naďalej takto profilovali. Doterajšie, nami organizované, súťaže majú moju plnú podporu. V súčasnosti som súčasťou nového projektu, ktorý vymyslel náš pedagóg Róbert Tomolya, a bude propagovať programovanie. Týmto projektom presiahneme hranice mesta a minimálne na území BBSK, ktoré bude naším hlavným partnerom, budeme rozvíjať túto úzko špecializovanú kompetenciu. Prirodzene, nebudeme zabúdať ani na humanitným smerom orientovaných študentov, ktorých nadanie rozvíja študentské divadlo Apropó a Zsibongó. Ďalej chceme organizovať súťaž v cudzích jazykoch a s tým súvisia aj aktivity v programe Erasmus+. /Fiľakovské zvesti 10.2019, ic kk/

      • A losonci városnéző túrán a füleki gimnazisták.

      • A Nógrádi Múzeum Csontváry Kosztka Tivadar festményeinek tanulmányozása, a losonci városi temetőben  II. Rákóczi Ferenc kancellárja, Ráday Pál síremlékének megtekintése, majd az UNESCO Világörökség védettsége alatt álló kínai agyaghadsereg szépségének csodálata volt az ajándék a nyolcosztályos gimnázium tanulóinak 2019.10.29-én.

       Köszönet a szervezőknek!

      • Diákutaztatás program – október 23. / Exkurzia

      • [Hu]

       A Füleki Gimnázium igyekszik megteremteni diákjainak a sokszínű, sokrétű tanulmányi kirándulást, hiszen az élmény és tapasztalat magasan túlmutat a tanítási órák hatékonyságán.

       Továbbá nagyon fontos számunkra, hogy a történelmi megemlékezéseket szervezzük, aktívan jelenlétünkkel is támogassuk, műsorokat készítsünk. Ezért is volt egy újabb örömteli lehetőség, hogy a diákutaztatás október 23. című pályázatunk sikeressége után, elvihettük testvériskolánk diákjainak a mindenkori forradalmi hősök üzenetét. Versben, dalban, színdarabban.

       Köszönet érte a Rákóczi Szövetségnek!

       Szvorák Zsuzsa

      • Találkozás Háy Jánossal / Stretnutie so spisovateľom Jánosom Háym

      • [Hu]

       2019.október 24-én a Füleki Gimnázium irodalmat szerető diákjai rendhagyó irodalomórán voltak Szvorák Zsuzsana magyartanárral.

       A VMK által szervezett Háy Jánossal való beszélgetés Ilyenek vagytok ti c. könyvéről szólt, melyet a gimnazisták közül többen is ismertek,hiszen a  magyarórán színesítik vele az életrajzi tudnivalókat.

       Köszönet a lehetőségért!

      • STEM – Agyvihar verseny

      •   Az Óbudai Egyetem első alkalommal hirdette meg a STEM - Agyvihar elnevezésű versenyét. A verseny első fordulójában az induló csapatok feladatul kapták egy olyan torony építését, melynek magassága és stabilitása is a lehető legnagyobb legyen, hiszen egy tojás ráhelyezésévela feladatról készült videó végén a versenyzőknek tesztelniük kellett tornyuk teherbírását is. A feladatot tovább nehezítette az, hogy a torony elkészítéséhez kizárólag 1 kg száraztésztát és fél kilogramm pillecukrot használhattak.

         A székesfehérvári döntőbe az az 5 csapat került, akiket - a verseny weboldalára feltöltött videójuk alapján - a zsűri továbbjuttatott. Ezen felül a döntőbe jutott még egy csapat, akik a STEM facebook-oldalán indított közönségszavazás alapján a legtöbb szavazatot kapták.

         A döntőbe bejutott hat csapat különböző feladatokban mérhette össze erejét, melyekben a tudás legalább annyira mérvadónak számított, mint amennyire a csapattagok kreativitása és kommunikációs készsége. A fiataloknak hat feladatot kellett teljesíteniük a toronyépítéstől kezdve egy lézersugár irányításán át egészen a robotautóval való versenyzésig.

          Végül az első helyen végzett a Füleki Gimnázium csapata (II. A osztály négy tanulója: Básti Viktor, Gáspár András, Kovács László és Tóth Adrián), így iskolánk egy újabb 3D nyomtatóval gazdagodott. Második helyen végzett a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium csapata, a dobogó utolsó fokára pedig a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola csapata álhatott fel. (Kovács László II. A)

       Gratulálunk!

      • Zmena vedenia školy - Változás az iskola vezetőségében

      • Vážení partneri!

       Dňom 1.10.2019 po skončení funkčného obdobia riaditeľa školy, p. Lászlóa Molnára, nastáva zmena vo vedení školy. 

       Novým riaditeľom školy sa stal Mgr. Juraj Péter a novým zástupcom riaditeľa školy Ing. László Kerekes.

       Ďakujeme p. Molnárovi za jeho obetavú prácu počas troch funkčných období a zveľaďovaní školy. V jeho ďalšej profesnej činnosti mu želáme veľa úspechov a spokojnosti!

       Tisztelt Partnereink!

       2019. október 1-től megváltozik az iskola vezetősége, mivel Molnár László igazgató úr megbízatási időszaka lejár.

       Az iskola új igazgatója Mgr. Péter Juraj, az új igazgató-helyettes pedig Ing. Kerekes László lesz.

       Köszönjük Molnár László igazgató úrnak a három választási időszakban elvégzett munkáját, mely biztosította az iskola sikeres működését. A további szakmai tevékenységéhez sok sikert kívánunk!

      • Otvorenie školského roka - Tanévnyitó ünnepség

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Prajeme Vám úspešný školský rok 2019/2020! 

        

       Otvorenie školského roka 2019/2019 sa uskutoční nasledovne:

        

       Dňa 2.9.2019 od 8.30 hod. 

       I.A, I.C a Príma v aule školy v podkroví

       Sekunda, Tercia: triednické hodiny v triedach

        

       Od 9.30 hod.

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: triednické hodiny

       II.A - Učebňa matematiky 

       III.A - Aula v podkroví

       III.C - miestnosť Príma 

       IV.A - miestnosť Tercia

       IV.C - miestnosť Sekunda

       Pred začiatkom úvodných triednických hodín sa žiaci môžu zhromaždiť v jedálni školy.

        

        

        

       Kedves Diákok és Szülők!

       Sikeres, izgalmas és tartalmas tanévet kívánunk mindenkinek!

       A 2019/2020 tanév tanévnyitó ünnepségét az alábbi időbeosztás szerint tartjuk: 

        

       2019. szeptember 2-án 8.30 órától

       I.A, I.C és Prímó osztályok a tetőtéri aulában

       Szekunda, Tercia: osztályfőnöki órák az osztályokban 

        

       9.30 órától

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: osztályfőnöki órák

       II.A - matematika terem 

       III.A - tetőtéri aula

       III.C - Príma helység

       IV.A - Tercia helység

       IV.C - Szekunda helység

       A hamarabb érkező diákok az iskola éttermében gyülekezhetnek. 

        

      • Výberové konanie

      • na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

       Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje

       podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       VÝBEROVÉ KONANIE

       na obsadenie miesta:

       riaditeľ / riaditeľka školy:

       • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

       • Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

       • Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo 

        

       Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

       - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických Zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

       - vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy), 

       - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti. 

       Iné predpoklady a požiadavky: 

       - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

       - bezúhonnosť, 

       - zdravotná spôsobilosť, 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - aktívne ovládanie štátneho jazyka, 

       - znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov, 

       - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

       - vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla. 

       Platové podmienky: 

       - platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia): 

       - žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

       - presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,

       - doklady o vzdelaní, 

       - doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

       - profesijný štruktúrovaný životopis, 

       - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

       - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac), 

       - potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac), 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) 

       je potrebné zaslať najneskôr do 9. septembra 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. 

        

       V Banskej Bystrici dňa 19. augusta 2019 

       Ing. Ján Lunter,

       v. r. predseda BBSK 

      • Ocenenie Talentum - Talentum díj 2019

      • Už tradične, v posledný vyučovací deň školského roka, sa našej škole udeľovalo ocenenie Talentum.

       Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili všetci študenti školy. Na začiatku slávnosti László Molnár, riaditeľ Gymnázia Fiľakovo, odovzdal vysvedčenia a knižné poukážky žiakom, ktorí dosiahli v školskom roku 2018/2019 študijný prospech 1,0.

       Následne Juraj Péter, zástupca riaditeľa školy, a Róbert Tomolya, zakladateľ ocenenia Talentum, predstavili históriu a význam tohto ocenenia.

       V školskom roku 2018/2019 získali toto ocenenie s diplomom, plaketou a finančným darom 100 Eur títo študenti:

       Anna Szepessyv kategórii Spoločenskovedných predmetov

       András Gášpár v kategórii Prírodovedných predmetov

       Szilárd Balog v kategórii Dobrý žiak, dobrý športovec

       III.C trieda získala cenu Talentum a tortu za najlepší študijný prospech

       Cenu pre ocenených v prírodovednej kategórii a pre kategóriu Dobrý žiak, dobrý športovec venovala nezisková organizácia T-talentum. Cenu pre kategóriu spoločenskovedných predmetov venoval poslanec Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove PhDr. Róbert Rubint a tortu pre najlepšie prosperujúcu triedu venoval, už tradične, riaditeľ školy.    

       Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon kiosztottuk a Talentum díjakat. 

       A díjkiosztó ünnepségen részt vett az iskola minden tanulója. Az ünnepség kezdetén Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója könyvjutalom kíséretében átadta azoknak a diákoknak a bizonyítványukat, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el a 2018/2019-es tanévben, vagyis év  végén minden tantárgyból kitűnő érdemjegyet szereztek.

       Ezt követően Juraj Péter, az iskola igazgatóhelyettese és Tomolya Róbert a Talentum Díj alapítója ismertette a díj jelentőségét, történetét. Ezután az alábbi diákok vehették át a Talentum- Díjat, mely oklevél, emlékplakett és 100 Eur pénzjutalom:

       Szepessy Anna
       a Társadalomtudományi Kategória díjazottja 

       Gášpár András
       a Természettudományi Kategória díjazottja

       Balog Szilárd
       a Jó Tanuló, Jó Sportoló Kategória díjazottja    

       A legjobb tanulmányi eredményt elért osztály idén a III.C osztály lett. Díjuk egy torta volt. 

        

       A Természettudományi Kategória és a Jó Tanuló - Jó Sportoló Kategória díját a t-talentum nonprofit szervezet biztosította, a Társadalomtudományi Díjat Rubint Róbert városi képviselő ajánlotta fel, a tortát pedig idén is az iskola igazgatója biztosította. 

      • Dejepisná súťaž - II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedő

      • Koncom školského roka sa uskutočnila dejepisná súťaž v organizácií Múzea Františka II. Rákócziho v Sárospataku a Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Oblastného kola sa naši žiaci – Anna Szepessyová, Fatima Mészárosová a Orsolya Mihályová – zúčastnili v Rimavskej Sobote. Oblastné kolá sa v rovnaký deň konali na viacerých miestach Slovenska.

       Tím fiľakovského Gymnázia dosiahol opäť vynikajúci výsledok, kedy v celoslovenskom meradle nenašli premožiteľa a skončili na 1.mieste v rámci Slovenska. Týmto sa nominovali do finále súťaže, ktoré sa bude konať v septembri v Sárospataku.

       Az iskolaév végén az SZMPSZ és a II.Rákóczi Ferencz múzeum rendezésében sor került a II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedőre. A körzeti fordulót diákjaink – Szepessy Anna, Mészáros Fatima és Mihály Orsolya – Rimaszombatban írták meg.

       A füleki Gimnázium csapata ismét remek sikert ért el. Országos méretben I. helyezést értek el és így meghívást kaptak a döntőre, amely szeptemberben Sárospatakon lesz. 

      • Cultura Nostra

      • Aj tento sa uskutočnila medzinárodná dejepisná súťaž Cultura Nostra, ktorú organizuje benediktínske opátstvo v Pannonhalme a ktorá je považovaná za jednu z najprestížnejších dejepisných súťaží v strednej Európe vôbec. Témou súťaže boli tento rok dejiny Sedmohradska.

       Po viacerých úspešných súťažných rokoch nášho gymnázia nás organizátori súťaže obzvlášť poctili, keďže druhé – oblastné kolo sa mohlo uskutočniť priamo u nás vo fiľakovskom Gymnáziu.

       V tomto kole sa družstvo našej školy - Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi – prebojovalo medzi 10 najlepších tímov z celej Karpatskej kotliny a dostali pozvanie na finále do opátstva v Pannonhalme. Tu museli svoje vedomosti
       preukázať ako slovne, tak aj písomne pred porotou s obzvlášť zvučnými menami, ako napr. Dr. Várkonyi a Dr. Fazekas z Univerzity Lóránda Eötvösa, Dr. Antal Molnár z Maďarskej akadémie vied, alebo Dr. Kees Teszelszky z Kráľovskej knižnice v Haagu. Vo
       viachodinovom zápolení naši žiaci dokázali, že patria v štúdiu histórie medzi elitu a porota ich vedomosti ocenila viacdňovým študijným zájazdom.

       A Pannonhalmi főapátság szervezésében idén is sor került a Cultura Nostra nemzetközi történelmi vetélkedőre. Az idei témakör Erdély történelmével volt kapcsolatos.

       Iskolánkat a szervezők részéről nagy megtisztelés érte, mivel a Füleki Gimnázium adhatott otthont a körzeti fordulónak.

       Diákjaink - Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien – bejutottak a 10 legjobb Kárpát-medencei csapat közé és meghívást kaptak a szóbeli döntőre, amely a Pannonhalmi főapátságban zajlott le. Itt a tudásukat egy szakmai zsüri előtt mutatták meg, melynek tagjai rangos hazai és külföldi történészek voltak: Dr. Várkonyi Gábor és Dr. Fazekas István az ELTE-ről, Dr. Molnár Antal a Magyar Tudományos Akadémiáról, és Dr. Kees Teszelszky a Hágai Királyi Könyvtárból. A több órás megmérettetésen diákjaink bebizonyították kiváló tudásukat, amelyet a zsűri és a szervezők egy több napos tanulmányi úttal jutalmaztak.

      • Dejepisná súťaž - Lakiteleki történelmi vetélkedő

      • Tradične usporiadaná dejepisná súťaž v maďarskom Lakitelek mala tento rok tému prvej svetovej vojny a trianonskej zmluvy. Najúspešnejšie si z našej školy počínalo družstvo druháčiek – Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi, ktoré sa po úvodných kolách prebojovali do semifinále a odtiaľ až do medzinárodného finále, kde ako jediný tím zo Slovenska obsadili 8. miesto.

       A minden évben megrendezendő Lakiteleki történelmi vetélkedő témája az idén Trianon volt. Iskolánkról legsikeresebben a Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien alkotta csapat szerepelt, amely az írásbeli fordulók után elődöntőbe került. Az elődöntőben megmérettették tudásukat más Kárpát-medencei csapattal és sikeresen döntőbe kerültek. A döntőben egyetlen Szlovákiai csapatként versenyeztek és 8. helyezést értek el.

      • Jókaiho dni - Jókai Napok

      • Študentské divadlo malých javiskových foriem naštudovalo drámu bratov Čapkovcov Zo života hmyzu.

       Starší členovia súboru boli doplnení o študentov kvarty, prvákov, členov skupiny Everest a Lauru Burovincz, aby sa posilnila hudobná časť prípravy produkcie a aby sa mohla začať svedomitá príprava na naštudovanie diela. Z dospelých pomáhali fiľakovským gymnazistom a Miestnej organizácii Csemadoku pri príprave diela István Énekes, Fero Mráz, Janka Bialová, Endrődi-Mike Attila.

       Blahoželáme ku skvelému vystúpeniu!

       Az Apropó Kisszínpad 2019-ben Karel és Jozef Capek A rovarok életőből c.drámájával dolgozott.

       A csapat kvartásokkal és elsősökkel kiegészítve hatalmas munkát végzett, a megzenésített versek képviselői, az Everest tagjai és Burovincz Laura is segítetett a zenei közreműködésben. A felnőtt segítők: Énekes István, Fero Mráz, Janka Bialová, Endrődi-Mike Attila pedig újból kiváló munkát végezve segítették a Füleki Gimnázium és a Csemadok Helyi Szervezetének csapatát.

       Gratulálunk a kiváló szerepléshez!

      • Podunajská jar - Duna Menti Tavasz

      • Malá divadelná scéna Zsibongó sa umiestnilo na najpoprednejšom mieste

       44. ročník Podunajskej jari sa začal 28. mája 2019. Zsibongó aj v tomto roku sa dostalo do finále, preto mali možnosť zmerať svoju pripravenosť v celoslovenskej súťaži. V kategórii divadiel Malá scéna Zsibongó získala diamantové pásmo za predstavenie Malý kuruc.

       Režisérkou malej scény je Zsuzsanna Szvorák.

       A Zsinbongó Kisszínpad  a legelőkelőbb helyen végzett. 

       2019. május 28-án kezdődött a Duna Menti Tavasz 44. évadja. A Zsibongó Kisszínpad idén is bejutott a döntőbe, így ők is megmérettették magukat a diákszínjátszó csoportok országos seregszemléjén.

       A Színjátszók kategóriában a Füleki Gimnázium és a füleki Csemadok Alapszervezet Zsibongó Kisszínpada  A kis kuruc előadásáért gyémántsávos minősítést kapott. 

       Emellett meghívást kaptak a FESZT-FESZT nemzeközi versenyre is, ahol a színjátszásban egyedüliként képviselik Felvidéket.

       Volt diákunk, Laboda Róbert komáromi Színt-vivők csoportja szerkesztett játékkal érte el ugyanezt a sikert, ezért Budapesten a két csapat újra találkozik.

       A csoport rendezője Szvorák Zsuzsanna.

       a CSEMADOk weboldala

      • RBA

      • Na súťaži , ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 družstiev, Gymnázium Fiľakovo bolo zastúpené dvomi družstvami.

       V kategórii Racing družstvá  Larimores a RoboBoss sa kvalifikovali úspešne. Vo finále však šťastie neprialo ani jednému družstvu, preto nemohli úspešne dokončiť súťaž. V kategórii Výzva, po úspešnej kvalifikácii, po dlhom súboji, družstvo Larimores získalo 3. miesto.

       https://robotickybattle.sk/

       A Füleki Gimnázium két csapattal vett részt a versenyen, melyen összesen több mint nyolcvan csapat versengett.

       A Racing kategóriában a Larimores és a RoboBoss csapat is sikeresen kvalifikált. A döntő során azonban cserbenhagyta a szerencse mindkét versenyző csapatot, így nem tudták sikeresen befejezni a versenyt.

       A Kihívás kategóriában a sikeres kvalifikáció után a Larimores csapat hosszas küzdelemben a harmadik helyen végzett.

      • Koncert For You

      • Žiaci gymnázia sa zúčastnili koncertu piatich mladých ľudí, ktorí bez použitia hudobných nástrojov interpretujú rôzne svetové aj domáce hity v a capella štýle.

       Túto akciu finančne zabepečili Spoločnosť Pro Futuro a základná organizácia CSEMADOK-u vo Fiľakove. 

       A Pro Futuro Polgári Társulás és a CSEMADOK füleki alapszervezetének anyagi támogatásával a gimnázium tetőterében a For You a capella stlusban zenélő együttes koncertjét tekinthették meg a gimnázium tanulói és tanárai. 

      • Ocenenie za herecké výkony - Színidiploma-átadás

      • Členovia dramatického súboru Apropó sa každoročne lúčia s maturantmi, ktorí opúšťajú našu školu. Toto slávnostné odovzdávanie diplomov sa koná v rámci návštevy divadelného predstavenia Národného divadla v Budapešti:

       Lúčili sa s Karinou Bystrianskou, s Barbarou Mikovou, s Miklósom Soósom a s Antóniom Czakóom.

       Az Apropó Kisszínpad tagjait hagyományosan színidiplomával búcsúztatják el társaik. Budapesten, az Erkel Színházbeli előadás után a Nemzeti Színház előtt kapták meg első oklevelüket a negyedikesek. Bari Kamilla, Bystrianska Karina, Mikó Barbara, Soós Miklós és Czakó António.

       Legyen csodálatos az utatok!

      • Duna Menti Tavasz elődöntője

      • V Tornali sa uskutočnil výber najlepších dramatických súborov na celoslovenské kolo súťaže Podunajská jar.

       Študenti nášho gymnázia  aj v tomto roku dosiahli vynikajúce výsledky. Režisérka je pani Zsuzsanna Szvorák. S predstavením:Malý Kuruc postúpili do celoslovenského kola.

       Duna Menti Tavasz elődöntője

       A Duna Menti Tavasz elődöntőjére Tornalján került sor. Most is kiemelkedőt nyújtott a Füleki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada, mely Szvorák Zsuzsa rendezésében hozta el a Kis Kuruc című vadonatúj előadást. A színjátszók továbbjutottak az országos döntőbe.

       Regős János budapesti szakember villámértékelése a Duna Menti Tavasz, országos elődöntőről, melyen kiválóan szerepelt a Füleki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada.

       „Kitűnő szervezésben, jó körülmények között mutathatták be a gyerekek az előadásaikat. Igaz, kicsit szokniuk kellett még az itteni a nagy színpadot, azt, hogy zsúfolt ház előtt játszanak, néhány csapatnak meg azt is, hogy először mutatkoznak be közönség előtt. Örvendetes, hogy új- vagy újjáalakult csoportok is bátran színpadra léptek, jöttek, hogy tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek a többiektől (Csicsergő Csoport Sajógömörből, a Meseláda 12 új taggal, a tavaly alakult Napraforgók Almágyról). A kilenc bemutatkozó együttesből hetet javasolt a zsűri a dunaszerdahelyi döntőn való részvételre. Már itt Tornaalján is kiemelkedőt nyújtott a harkányi Pimpó bábcsoport, amely Arany klasszikus balladáját, a Vörös Rébéket bontották ki nagyszerű árnybábjátékukban, a gömöri népmesét, a Malac Julcsát jókedvű, már-már gyermeki pimaszsággal feldolgozó helyi csapat, a Kincskeresők és a most is kiemelkedőt nyújtó füleki Zsibongó Kisszínpad, mely Szvorák Zsuzsa rendezésében hozta el a Kis Kuruc című vadonatúj előadást. Most nem jutott tovább, de a rendező-tanáraik meghívást kaptak Dunaszerdahelyre, hogy szakmai résztvevőkét legyenek jelen a fesztiválon: a buzitai Táncos Cipellők  és az almágyi Napraforgó bábcsoport Pöttöm Panna című előadásukkal – itt Tehetség Díj-at ítélt oda a zsűri, mivel egészen új csapatról van szó. Ez a díj azt jelenti, hogy jövőre ezzel, vagy egy másik előadással részt vehetnek a dunaszerdahelyi döntő programjában.”

      • Rozlúčka - Ballagás

      • Naši štvrtáci, verne tradíciám, sa slávnostne lúčili so svojou Alma Mater.

       Nielen učitelia, žiaci,zamestnanci školy a rodičia, ale aj poslanci samosprávneho kraja, primátor mesta a riaditelia základných škôl poctili svojou prítomnosťou našu rozlúčkovú slávnosť.

       Po slávnosti pred školou nasledoval tradičný sprievod mestom.

       Fotoalbum

       A gimnázium végzős diákjai hagyományainkhoz híven ünnepélyes keretek között búcsúztak el az Alma Matertől. 

       Az iskola tanárai, diákjai, alkalmazottai és a szülők mellett megyei képviselők, városunk polgármestere és a helyi alapiskolák igazgatói is megtisztelték ünnepségünket.  

       Az iskola előtti ünnepség után a városi körmenet következett.  

       Fotoalbum

      • Výtvarná súťaž - Képzőművészeti verseny

      • XVIII. Celoslovenská výtvarná súťaž  Istvána Ferenczyho

       Bence Molnár, žiak II.A tridy, súťažil v III. kategórii v téme staré hudobné nástroje. Jeho maľba, vyhotovená o husliach, na základe hodnotenia poroty získala 2. miesto.

       XVIII. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny

       Iskolánk másodikos diákja. Molnár Bence a rajzverseny III. kategóriájában, régi hangszerek témában versenyzett. A beküldött festménye, mely egy hegedűről készült a zsűri értékelése alapján második helyezést érdemelt ki.